Info

Fin Yuta Shimizu 6 6 2
Yusuke Takahashi 4 2 0

Tours